Nếu Warrent Buffet tìm mua cổ phiếu có gí trị thật thấp hơn 1$ ( Khoảng 0,2$-0,3$) thì George Soros sẵn sáng bỏ ra 1$ hoặc có thể nhiều hơn để sau đó bán với giá 2$-3$


Có 2 phương pháp phổ biến để xác định cơ hội giao dịch:
+ Mua thấp, bán cao (Đón đầu)
+Mua cao, bán cao hơn (Đu theo sóng)
Khi áp dụng cả hai chiến thuật, để xây dựng phương pháp Trade Breakout hiệu quả, các Trader cần nắm vững các mô hình Breakout.Download taì liệu tổng hợp các mô hình tại đây: