|

Tổ chức Việt Nam không được dùng ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếu

Tổ chức Việt Nam không được dùng ngân sách Nhà nước cấp để mua trái phiếuChính phủ vừa ban hành nghị định số 01/2011 về việc phát hành trái phiếu. Trong đó doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh phải thỏa mãn 6 điều kiện.

 

Ngày 05/01/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2010.
Đối tượng mua trái phiếu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đáng chú ý là, các tổ chức của Việt Nam không được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp để mua trái phiếu.
Trái phiếu Chính phủ để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước
Chủ thể phát hành trái phiếu Chính phủ là Bộ Tài chính;
Mục đích phát hành: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
Bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách nhà nước từ vay trái phiếu ngắn hạn; Cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ Chính phủ;
Cho doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng, chính quyền địa phương vay lại theo quy định của pháp luật; Các mục đích khác nhằm bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.
Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: Doanh nghiệp phải thỏa mãn 6 điều kiện
Chủ thể phát hành là doanh nghiệp, ngân hàng chính sách của nhà nước và tổ chức tài chính, tín dụng thuộc đối tượng được cấp bảo lãnh Chính phủ theo quy định tại điều 32 Luật Quản lý nợ công;
Điều kiện phát hành:
- Phát hành trái phiếu để đầu tư vào các chương trình, dự án theo quy định;
- Các chương trình, dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý nợ công;
- Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Có đề án phát hành trái phiếu được Bộ Tài chính thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp bảo lãnh Chính phủ;
- Tuân thủ các quy định khác của pháp luật về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.
Mục đích phát hành:
- Đầu tư cho các chương trình, dự án được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm cả các phương án tái cơ cấu nợ của các chương trình, dự án này;
- Chương trình, dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án trong lĩnh vực năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản hoặc sản xuất hàng hoá, cung ứng dịch vụ xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
- Chương trình, dự án thuộc lĩnh vực, địa bàn được nhà nước khuyến khích đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình tín dụng có mục tiêu của nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc tổ chức tài chính, tín dụng thực hiện theo quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Trái phiếu chính quyền địa phương
Chủ thể phát hành: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Mục đích phát hành: Để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của Ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và đầu tư vào các dự án có khả năng hoàn vốn tại địa phương.
Đối với các dự án được xác định là có khả năng hoàn vốn, tổng giá trị vốn vay, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu, để đầu tư vào một dự án không vượt quá 80% tổng mức đầu tư của dự án đó.
Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý Nghị định cũng quy định về trách nhiệm và quyền hạn quản lý nhà nước của các cơ quan bao gồm: Bộ Tài chính, NHNN Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các doanh nghiệp vay lại nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ, các chủ thể phát hành trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và các Bộ, ngành có liên quan.
Trong đó, về trách nhiệm và quyền hạn quản lý nhà nước của NHNN Việt Nam được quy định cụ thể bao gồm:
- Hướng dẫn, tổ chức đăng ký và xác nhận hạn mức vay thương mại nước ngoài cho các đợt phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh ra thị trường quốc tế;
- Mua lại nguồn ngoại tệ thu được từ việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ và bán ngoại tệ cho Bộ Tài chính để thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu bằng ngoại tệ khi đến hạn;
- Phối hợp với Bộ Tài chính trong việc tổ chức đấu thầu phát hành tín phiếu kho bạc qua Sở Giao dịch NHNN và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế;
- Cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết liên quan đến lĩnh vực quản lý theo yêu cầu của Bộ Tài chính và phối hợp làm việc với các tổ chức đánh giá hệ số tín nhiệm.

Tin được đăng bởi: Unknown on 1/06/2011 04:21:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang