|

Đồng bộ 5 giải pháp

Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Bộ Công Thương, Nguyễn Văn Thanh trao đổi với phóng viên Báo Công Thương xung quanh vấn đề môi trường và các yêu cầu đặt ra đối với ngành Công Thương năm 2011.

Ngành sản xuất nước giải khát- lĩnh vực tác động lớn đến môi trường

CôngThương - Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra nhanh chóng đang làm biến đổi các điều kiện môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nhìn lại năm 2010, ông đánh giá thế nào về vấn đề môi trường thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý?
- Bên cạnh những đóng góp to lớn cho nền kinh tế; công nghiệp, thương mại là lĩnh vực có nguy cơ gây tác động lớn đến môi trường. Các ngành sản xuất rượu bia, nước giải khát, giấy, dệt may… phát sinh một lượng nước thải lớn và chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, ảnh hưởng nhiều nhất là các ngành cơ khí chế tạo, luyện kim, khai thác và chế biến khoáng sản… do sử dụng nguyên liệu từ nhiên liệu than, dầu FO, dầu diezen, cụ thể như các nhà máy nhiệt điện, hóa chất…
Năm 2010, lượng chất thải rắn công nghiệp ước tính là 4,8 triệu tấn, trong đó lượng chất thải nguy hại chiếm khoảng 630.000 tấn. Hầu hết các ngành công nghiệp đều phát sinh một lượng chất thải nguy hại đáng kể như: dầu thải, ắc quy thải, các loại hóa chất, cặn sơn, các loại xúc tác trong quá trình sản xuất. Đặc biệt là ngành công nghiệp khai thác than và chế biến khoáng sản với đặc thù sử dụng rất nhiều các phương tiện vận tải, máy móc phục vụ quá trình khai thác nên lượng dầu mỡ, ắc quy, săm lốp thải phát sinh rất lớn… Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam.
Vậy năm 2011, yêu cầu bảo vệ môi trường đặt ra đối với ngành Công Thương là gì?
- Để giải quyết được vấn đề này, ngành Công Thương tiếp tục kiên trì thực hiện 5 giải pháp đồng bộ.
Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phổ biến các yêu cầu pháp luật đối với doanh nghiệp. Công việc này được tổ chức triển khai ở quy mô các tập đoàn, tổng công ty và các công ty mẹ. Các doanh nghiệp lớn cần thành lập các bộ phận chuyên môn chuyên trách về môi trường ở cấp doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp Bộ Công Thương
Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực thi các yêu cầu về môi trường, tăng tính cưỡng chế thực thi các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường thông qua việc phối hợp với bộ phận thanh tra, cảnh sát môi trường, thanh tra thuộc các địa phương và phối hợp với các Sở Công Thương để quản lý môi trường tại địa phương.
Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các văn bản, cơ chế chính sách và các giải pháp về kỹ thuật theo hướng tháo gỡ những khó khăn và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc những qui định bảo vệ môi trường.
Thứ tư, đa dạng hóa các hình thức đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, cơ sở dữ liệu môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ môi trường cũng là một trong những trọng tâm ưu tiên.
Thứ năm, cần đầu tư thích đáng cho các hệ thống xử lý chất thải ô nhiễm ở các doanh nghiệp, mặc dù cho đến năm 2010, nhiều tập đoàn, tổng công ty đã đầu tư mạnh cho môi trường (như TKV, PVN, EVN) nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong toàn ngành. Theo những tính toán sơ bộ ban đầu, tổng nhu cầu bảo vệ môi trường cho một số ngành và lĩnh vực chủ chốt hiện nay khoảng 124.310 tỷ đồng.
Từ các yêu cầu bảo vệ môi trường đặt ra đối với ngành Công Thương, công tác tổ chức quản lý được thực hiện như thế nào, thưa ông?
- Với nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền", theo đó, các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm đóng góp kinh phí, khắc phục, bồi thường thiệt hại. Điều này gắn kết chặt chẽ trách nhiệm của doanh nghiệp khi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển.
Tuy nhiên, trách nhiệm của Bộ Công Thương cũng rất nặng nề trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp trong ngành tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường vốn ngày càng nghiêm ngặt hơn. Để thực hiện trách nhiệm của mình có hiệu quả, Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường được bộ giao làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài bộ tổ chức, triển khai các hoạt động, trong đó có hoạt động kiểm tra, quan trắc các thông số tại nhiều doanh nghiệp; phối hợp với cơ quan thanh tra môi trường và cảnh sát môi trường ở Trung ương và địa phương.
Năm 2011, sẽ tiếp tục hướng dẫn và phối hợp với các Sở Công Thương thực hiện công tác quản lý môi trường trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn theo tinh thần Thông tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BCT-BTNMT, đây sẽ là các hoạt động kiểm tra môi trường hữu hiệu và kịp thời đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn các tỉnh.
Một hoạt động không thể thiếu nữa là tìm kiếm các cơ hội, tạo thuận lợi giúp các doanh nghiệp tuân thủ quy định về môi trường như: đề xuất các chính sách hợp lý, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp, chuyển giao công nghệ, áp dụng các tiếp cận, công nghệ mới thân thiện với môi trường, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường. Vấn đề hợp tác quốc tế cũng cần được đẩy mạnh để tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế đối với các doanh nghiệp ngành Công Thương.
Ông có thể cho biết một số định hướng lớn về bảo vệ môi trường ngành trong giai đoạn 2011 - 2015?
- Giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Công Thương chú trọng một số hoạt động có tính định hướng sau: tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp phải biến nhận thức hành động cụ thể, thiết thực bảo vệ môi trường. Tiếp tục đề xuất hoàn thiện và phát huy tác dụng hệ thống mạng lưới cán bộ chuyên trách về môi trường cấp doanh nghiệp, đây là lực lượng chủ chốt giúp lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tiếp tục đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách; tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm.
Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia và cấp bộ như: Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Đề án nhiên liệu sinh học; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Đề án phát triển công nghiệp môi trường; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành Công Thương...
Tiếp tục xây dựng các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, đề xuất với các cơ quan thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật đặc thù theo ngành. Tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác song phương cũng như của các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường theo tinh thần các điều ước quốc tế về môi trường.
Để thực hiện các định hướng đó, ngành Công Thương sẽ triển khai những công việc cụ thể nào?
- Nghị quyết số 41/NQ- TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị; Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam, Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các khu đô thị và khu công nghiệp; Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, Quyết định số 1030/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2009 phê duyệt Đề án "Phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025", Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2009 phê duyệt Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020, Kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu... và nhiều văn bản, quy định khác có liên quan là cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công Thương thực hiện trách nhiệm của mình.
Nhận thức rằng, phải đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, nhưng vẫn phải đảm bảo tăng trưởng công nghiệp và thương mại, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp luôn thực hiện phương châm kết hợp giữa kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp ngành Công Thương tuân thủ mọi quy định về bảo vệ môi trường.
Xin cảm ơn ông!
Phạm Tiệp (thực hiện)
Ngành sản xuất nước giải khát- lĩnh vực tác động lớn đến môi trường

Tin được đăng bởi: Unknown on 1/01/2011 08:22:00 AM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang